Wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang i.v.m. aanpassing van de regels met betrekking tot de buitenspeelruimte

Toelichting:

In dit besluit wordt geregeld dat de voorgenomen verduidelijking van de eisen aan de buitenspeelruimte welke met ingang van 1 januari 2019 in werking zou treden geen doorgang vindt. Dit betekent dat de eisen die momenteel gelden voor de buitenspeelruimte ongewijzigd blijven.

Voor ons betekent dit dat wij werken met een buitenspeelprotocol (zie ook ons pedagogisch beleidsplan). Wij hoeven dus niet gedurende de openingstijden van ons kindercentrum te allen tijde de beschikking te hebben over de aangrenzende buitenspeelruimte. Dit gedoogbeleid geldt voor onbepaalde tijd.

Voor dit gedoogbesluit gelden de volgende voorwaarden:

  1. wij moeten tenminste de geboden kwaliteit voor de buitenspeelruimte blijven bieden. Elke stamgroep moet minimaal één uur per dag aantoonbaar buiten kunnen spelen. Dit mag niet minder worden; en
  2. wij moeten hierover alle betrokkenen, waaronder de locatieverantwoordelijke, de beroepskrachten en ouders goed informeren. Dit betekent dat wij hierover een passage opgenomen hebben in ons pedagogisch beleidsplan.

Voordelen

Hoewel het werken met een buitenspeelrooster uit nood geboren is, biedt het wel enkele voordelen. Zo biedt het werken met een buitenspeelrooster voor zowel leidsters als kinderen houvast en structuur. Er is sprake van een duidelijk dagritme waarbij in (horizontale) groepen met kinderen van dezelfde leeftijd wordt buiten gespeeld. Hierdoor kunnen we de activiteiten afstemmen op de verschillende leeftijdsgroepen. Op Villa Valentijn Den Haag doen we bijvoorbeeld veel aan activiteiten die specifiek gericht zijn op de ontwikkelingsfase van het kind en die we voortzetten bij het buitenspelen. Hierbij worden ook specifieke buitenactiviteiten georganiseerd voor de peutergroep van 3 tot 4 jaar, zodat de aansluiting met het basisonderwijs soepeler kan verlopen.

Daarnaast kan een goed uitgedacht buitenspeelrooster bijdragen aan de veiligheid en gevoel van geborgenheid van de kinderen. Door in leeftijdsgroepen naar buiten te gaan hoeven de grote kinderen bij hun spel minder rekening te houden met de veiligheid van de kleinere kinderen. Hierdoor kunnen zij vrij spelen. Ook kan een kleine buitenspeelruimte voor de jongste kinderen juist heel passend zijn. Met name voor de baby- en dreumesgroepen biedt een kleinere buitenruimte meer overzicht en (daardoor) eerder een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Toezicht op de kinderopvang

De GGD heeft een inspectie gehouden op Villa Valentijn Den Haag. Vrijdagochtend 9 september 2022 was het zover.

Hier vindt u de link naar het definitief Inspectierapport KDV Villa Valentijn jaarlijks onderzoek.