Toezicht op de kinderopvang

De GGD heeft een inspectie gehouden op Villa Valentijn Den Haag. Vrijdag 9 februari 2018 was het zover.

 

Zie hier het Inspectierapport

Wij zijn blij om te kunnen vermelden dat het diploma van de pedagogisch medewerkster is gelijkgesteld.

Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met aanpassing van de regels met betrekking tot de buitenspeelruimte

Toelichting:

In dit besluit wordt geregeld dat de voorgenomen verduidelijking van de eisen aan de buitenspeelruimte welke met ingang van 1 januari 2019 in werking zou treden geen doorgang vindt. Dit betekent dat de eisen die momenteel gelden voor de buitenspeelruimte ongewijzigd blijven.

Voor ons betekent dit dat wij werken met een buitenspeelprotocol (zie ook ons pedagogisch beleidsplan). Wij hoeven dus niet gedurende de openingstijden van ons kindercentrum te allen tijde de beschikking te hebben over de aangrenzende buitenspeelruimte. Dit gedoogbeleid geldt voor onbepaalde tijd.

Voor dit gedoogbesluit gelden de volgende voorwaarden:

  1. wij moeten tenminste de geboden kwaliteit voor de buitenspeelruimte blijven bieden. Elke stamgroep moet minimaal één uur per dag aantoonbaar buiten kunnen spelen. Dit mag niet minder worden; en
  2. wij moeten hierover alle betrokkenen, waaronder de locatieverantwoordelijke, de beroepskrachten en ouders goed informeren. Dit betekent dat wij hierover een passage opgenomen hebben in ons pedagogisch beleidsplan.

N.B.: Deze gedoogbeschikking geldt alleen voor dit kindercentrum.

vda-buitenspelen.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Den Haag
rno-h7q-knutselhanden.jpeg - Kinderopvang Villa Valentijn Den Haag